+48 717 925 195 lub 196
kancelaria@kuznicki-pasieka.pl

Blog

Kobieta w ciąży – prawa pracownika i obowiązki pracodawcy

Kobieta w ciąży – prawa pracownika i obowiązki pracodawcy

  • 22 czerwca 2016
  • Nina Seemann - aplikant adwokacki
  • Kategoria wpisu: Porady prawne

Prawo pracy zapewnia kobietom w ciąży dodatkowe przywileje. Podlegają one szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę, jak również przed nadmiernym wysiłkiem oraz czynnikami, które mogą w sposób negatywny wpłynąć na ich zdrowie.

OCHRONA TRWAŁOŚCI STOSUNKU PRACY

Zgodnie z przepisami prawa pracy pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy. Jeśli umowa zawarta jest na czas określony, na czas wykonywania określonej pracy lub na okres próbny, pracodawca zobowiązany jest przedłużyć ją do dnia porodu.

CZAS PRACY

Wymiar czasu pracy pracownicy w ciąży nie może przekraczać 8 godzin na dobę

Zakaz przedłużania wymiaru czasu pracy powyżej 8 godzin ma charakter bezwzględny i jest niezależny od wyrażenia przez kobietę w ciąży ewentualnej zgody.

Zakaz zatrudniania w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej

Zakazy te obowiązują od chwili przedłożenia przez pracownicę zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego stan ciąży. Mają one charakter bezwzględnie obowiązujący, w związku z tym pracodawca nie może dopuścić kobiety do takiej pracy, nawet gdyby sama zgłosiła taką chęć.

Pracodawca zatrudniający pracownicę w porze nocnej jest obowiązany na okres jej ciąży zmienić rozkład czasu pracy w sposób umożliwiający wykonywanie pracy poza porą nocną,
a jeżeli jest to niemożliwe lub niecelowe, przenieść pracownicę do innej pracy, której wykonywanie nie wymaga pracy w porze nocnej, w razie braku takich możliwości pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownicę na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy.

Zakaz delegowania poza stałe miejsce pracy oraz zatrudniania w przerywanym systemie czasu pracy

Zakazy te mają charakter względny, oznacza to, że uchylane są za zgodą zainteresowanej pracownicy. Warto zaznaczyć, że delegowanie poza stałe miejsce zatrudnienia oznacza nie tylko delegowania do innej miejscowości, ale także do innego miejsca wykonywania obowiązków pracowniczych położonego w tej samej miejscowości.

PRACE WZBRONIONE

Ciężarnych nie wolno zatrudniać przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Przedmiotowy wykaz prac ustalony został w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet. Zakaz ten ma charakter bezwzględny, zatem zatrudnienie na takim stanowisku nie może być realizowane nawet za zgodą kobiety.

W sytuacji, gdy kobieta zatrudniona jest przy pracy wzbronionej pracownicy w ciąży bez względu na stopień narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne pracodawca ma bezwzględny obowiązek przeniesienia pracownicy do innej pracy, a jeśli jest to niemożliwe, obowiązek ten realizuje poprzez zwolnienie kobiety z obowiązku świadczenia pracy.

Jeżeli natomiast zatrudnienie stwarza zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracownicy w ciąży albo, gdy lekarz orzeknie, że istnieją przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania jakiejkolwiek dotychczasowej pracy przez pracownicę, pracodawca jest obowiązany dostosować warunki pracy do wymagań określonych w przepisach lub tak ograniczyć czas pracy, aby wyeliminować zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracownicy. Jeżeli dostosowanie warunków pracy na dotychczasowym stanowisku pracy lub skrócenie czasu pracy jest niemożliwe lub niecelowe, pracodawca jest obowiązany przenieść pracownicę do innej pracy, a w razie braku takiej możliwości zwolnić pracownicę na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy.

OCHRONA DOCHODU

Pracownicy w ciąży przysługuje prawo do dodatku wyrównawczego w sytuacji, gdy zmiana warunków zatrudnienia powoduje obniżenie wynagrodzenia oraz prawo do dotychczasowego wynagrodzenia w okresie zwolnienia pracownicy z obowiązku świadczenia pracy.

BADANIA LEKARSKIE

Pracodawca jest obowiązany udzielać pracownicy ciężarnej zwolnień od pracy na zalecone przez lekarza badania lekarskie przeprowadzane w związku z ciążą, jeżeli badania te nie mogą być przeprowadzone poza godzinami pracy. Za czas nieobecności w pracy z tego powodu pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Źródło: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.)


FORMULARZ KONTAKTOWY

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!