+48 717 925 195 lub 196
kancelaria@kuznicki-pasieka.pl

Blog

Użytkowanie sprzętu służbowego – co warto wiedzieć?

Użytkowanie sprzętu służbowego – co warto wiedzieć?

W dzisiejszych czasach w większości zawodów trudno wyobrazić sobie pracę bez komputera, czy telefonu. Z tej przyczyny coraz więcej pracodawców powierza pracownikom samochody, telefony, czy laptopy służbowe, które mają im służyć przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych. Czy zatem istnieją przepisy prawne regulujące kwestie korzystania ze sprzętu służbowego? Jakie są zasady korzystania z tego sprzętu i czy może on służyć do celów prywatnych pracownika? Jaka jest odpowiedzialność pracownika za powierzony sprzęt? Odpowiedzi na powyższe pytania będzie można znaleźć w niniejszym artykule.

Sprzęt służbowy stanowi własność pracodawcy

Pracodawca zobowiązany jest dostarczyć swoim pracownikom narzędzia, które są niezbędne do prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych. W praktyce często takimi narzędziami są: komputer, telefon, drukarka, czy samochód służbowy. Pamiętać należy, że właścicielem sprzętu służbowego jest pracodawca. Obowiązkiem pracownika zaś jest wykorzystywanie tego sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i poszanowaniem zasady własności.

Uregulowanie zasad korzystania ze sprzętu służbowego

Pomimo tego, że z telefonów, czy komputerów służbowych korzysta codziennie mnóstwo pracowników, to ich wykorzystywanie nie jest unormowane w obowiązującym powszechnym prawie pracy. W kodeksie pracy jest uregulowana jedynie kwestia odpowiedzialności materialnej pracownika w przypadku wyrządzenia szkody w mieniu pracodawcy. Wobec braku przepisów ustawowych dotyczących konkretnych zasad korzystania przez pracownika ze sprzętu służbowego, zasady tego mogą zostać zamieszczone w przepisach zakładowych lub w postanowieniach umowy o pracę. Przykładowo w/w dokumentach pracodawca może uregulować m.in. kwestię warunków monitorowania przez pracodawcę sposobu korzystania przez pracowników z laptopa służbowego, czy zasady zwrotu sprzętu służbowego pracodawcy.

Odpowiedzialność pracownika za powierzony sprzęt

W praktyce nierzadko pojawia się problem odpowiedzialności pracownika za zniszczenie urządzeń służbowych lub ich zgubienie. Kodeks pracy stanowi, że pracownik jest obowiązany dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu. Ponadto zgodnie z art. 124 Kodeksu pracy pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się określone mienie odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu. Warto wiedzieć, że pracownik może się od tej odpowiedzialności uwolnić, jeżeli wykaże, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności wskutek niezapewnienia przez pracodawcę warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia. Zaznaczyć można, że jeżeli mienie nie zostanie prawidłowo powierzone, to nie wystąpi pełna odpowiedzialność pracownika, lecz będzie ona ograniczona na zasadach określonych w art. 114 – 121(1) Kodeksu pracy, chyba, że pracownik wyrządził szkodę umyślnie.

Niewątpliwie warto znać zasady korzystania ze sprzętu służbowego panujące w firmie, albowiem pracodawca ma prawo zwolnić pracownika w trybie dyscyplinarnym, jeśli używa on sprzętu firmowego do własnych potrzeb. Oczywiście podstawy takie nie zajdą w przypadku wysłania pojedynczego maila prywatnego ze sprzętu służbowego. Niemniej jednak wypowiedzenie umowy w tym trybie może być już uzasadnione, w sytuacji gdy wysyłanie takich maili będzie miało miejsce w godzinach pracy, a nadto będzie miało charakter nagminny i pracownik wyraźnie zaniedba przy tym swoje obowiązki służbowe. Tym samym każdorazowo decydujące mogą okazać się okoliczności konkretnej sprawy.

Tags: , ,

FORMULARZ KONTAKTOWY

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!