+48 717 925 195 lub 196
kancelaria@kuznicki-pasieka.pl

Blog

Zatrudnianie cudzoziemców

Zatrudnianie cudzoziemców

  • 31 października 2018
  • Adam Zeler - aplikant radcowski
  • Kategoria wpisu: Warto wiedzieć

Zatrudnienie cudzoziemców stanowi popularną na polskim rynku pracy metodę uzupełniania braków kadrowych. Przyczyną jest zazwyczaj niedobór pracowników na polskim rynku pracy, a także wymierne oszczędności płynące z zatrudnienia pracowników pochodzących, na przykład, zza wschodniej granicy. Przedsiębiorca planujący podjęcie decyzji o zatrudnieniu cudzoziemców winien jednak pamiętać, iż ich zatrudnienie obwarowane jest ściśle określonym zasadami. W niniejszym artykule przybliżone zostaną ogólne zasady zatrudniania cudzoziemców, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników spoza Unii Europejskiej.

Pracownicy pochodzący spoza Unii Europejskiej, co do zasady, powinni przed podjęciem zatrudnienia w Polsce uzyskać zezwolenie na pracę na terenie Rzeczypospolitej. O zezwolenie na pracę występuje pracodawca do właściwego wojewody, a jeśli cudzoziemiec przebywa już legalnie na terytorium Polski, może to zrobić samodzielnie. Pracodawca powinien, na potrzeby uzyskania zezwolenia, przeprowadzić tzw. test potrzeb rynkowych. Oznacza to, iż powinien uzyskać informację od starosty właściwego ze względu na siedzibę/miejsce zamieszkania o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o rejestr bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy. Pamiętać należy również, iż cudzoziemca zostanie uprawniony do wykonania pracy na terytorium Rzeczypospolitej, jeśli nie uzyska, oprócz zezwolenia na pracę, odpowiedniej wizy. Powyższe nie dotyczy oczywiście osób przebywających na terytorium RP w ruchu bezwizowym.

Podkreślić należy, iż pracodawca ubiegając się o wydanie zezwolenia na pracę zobowiązany jest zapewnić cudzoziemcowi wynagrodzenie pracownika wykonującego pracę porównywalnego rodzaju. Zezwolenie na pracę wydawane jest na czas określony, nie dłuższy jednak niż 3 lata (może być przedłużane). Istotnym jest, iż wydawane jest ono dla konkretnego cudzoziemca i określa dokładnie pracodawcę, stanowisko oraz rodzaj wykonywanej pracy. Nadto, w zezwoleniu wskazane powinno być najniższe miesięczne wynagrodzenie cudzoziemca za pracę na danym stanowisku oraz wymiar czasu pracy. W przypadku zmian warunków świadczenia pracy przez cudzoziemca, zezwolenie zachowa ważność, pod warunkiem zgłoszenia zmian wojewodzie w terminie 7 dni. Przykładami takich zmian jest między innymi podjęcie pracy w innym charakterze, zmiana siedziby/miejsca zamieszkania pracodawcy, a także przejście zakładu pracy na innego pracodawcę.

Zaznaczyć warto, iż w stosunku do obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, a także Ukrainy, z wyłączeniem zakresu objętego przepisami o zezwoleniu na pracę sezonową, przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy – istnieje możliwość wykonywania pracy bez zezwolenia. Powyższe jest możliwe pod warunkiem, iż powiatowy urząd pracy przed rozpoczęciem pracy wpisze oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, a praca będzie wykonywana według warunków w tym oświadczeniu określonych.

Nowością, która weszła w życie wraz z początkiem 2018 r., jest wymóg tłumaczenia treści umów. Umowa zawarta z cudzoziemcem winna zostać zawarta na piśmie, a samemu cudzoziemcowi powinno zostać przedstawione tłumaczenie na język dla niego zrozumiały. Inną nowością wprowadzoną w tym roku jest możliwość wystawienia zezwolenia na pracę sezonową, o którego wystawienie pracodawca może zwrócić się do właściwego starosty.

Tags:

FORMULARZ KONTAKTOWY

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!