+48 717 925 195 lub 196
kancelaria@kuznicki-pasieka.pl

Blog

Działalność gospodarcza – jaką formę organizacyjno-prawną wybrać? Część II – indywidualna działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza – jaką formę organizacyjno-prawną wybrać? Część II – indywidualna działalność gospodarcza

  • 4 stycznia 2016
  • Kamila Mizera - aplikant radcowski
  • Kategoria wpisu: Warto wiedzieć

Stosunkowo popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej jest tzw. samozatrudnienie, czyli indywidualna działalność gospodarcza. Tylko w miesiącu grudniu 2015 r. złożonych zostało 25.318 wniosków o wpis takiej działalności do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG). Dla osób, które rozważają taką formę działalności, zebraliśmy najważniejsze wskazówki.

Wpis do CEIDG
Osoba fizyczna, która chce zostać przedsiębiorcą, musi w pierwszej kolejności uzyskać wpis do CEIDG. Wniosek można złożyć w dniu, w którym chce się podjąć działalność gospodarczą, ale we wniosku o wpis można także określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku. Podana we wniosku data rozpoczęcia działalności jest niezwykle ważna, ponieważ decyduje o tym, kiedy powstanie obowiązek uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne przez danego przedsiębiorcę.

Ważne: Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat!

Aby uzyskać wpis do CEIDG, można wybrać jeden z czterech sposobów:
1. Zalogować się do CEIDG na stronie www.prod.ceidg.gov.pl, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie.
2. Przygotować wniosek on-line przy użyciu kreatora bez logowania się do CEIDG, wysłać go on-line i podpisać go w dowolnej gminie, podając numer wniosku.
3. Pobrać i wypełnić wniosek, a następnie złożyć go w gminie.
4. Pobrać i wypełnić wniosek, a następnie przesłać wniosek listem poleconym do wybranej gminy. Uwaga – wówczas podpis na wniosku musi być poświadczony notarialnie.

Wizyta w Urzędzie Skarbowym i ZUS
Niestety złożenie wniosku o wpis do CEID to nie wszystko. Następnym krokiem przedsiębiorcy powinno być zgłoszenie do odpowiednich ubezpieczeń społecznych. Pamiętać trzeba, że takiego zgłoszenia należy dokonać w terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej i można to zrobić w jakiejkolwiek jednostce ZUS. Ponadto w przypadku obowiązku rozliczania składek za inne osoby (np. gdy przedsiębiorca będzie zatrudniał inne osoby) konieczne jest także zgłoszenie tych osób do odpowiednich ubezpieczeń w terminie 7 dni od daty powstania tego obowiązku.

Zazwyczaj rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej nie będzie wymagało wizyty w Urzędzie Skarbowym. Będzie ona jednak wymagana wówczas, gdy z uwagi na przedmiot działalności gospodarczej na przedsiębiorcy będzie ciążył obowiązek uzyskania statusu płatnika podatku od towarów i usług, a przedsiębiorca nie będzie posiadał podpisu elektronicznego.

Gdy przedsiębiorca staje się płatnikiem podatku VAT, to najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT w Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi złożyć druk zgłoszeniowy VAT-R. Co ciekawe, od 1 stycznia 2015 r. rejestracja przedsiębiorcy dla celów VAT jest bezpłatna (obowiązek uzyskiwania potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego został zniesiony). Jeśli jednak przedsiębiorca wystąpi z wnioskiem o wydanie potwierdzenia rejestracji, wówczas jest zobowiązany wnieść opłatę skarbową w wysokości 170 zł.

Rejestracja przez pełnomocnika
Przedsiębiorca nie musi dokonywać czynności w CEIDG osobiście. Może w tym zakresie skorzystać z pełnomocnika, którymoże posłużyć się pełnomocnictwem ogólnym, rodzajowym bądź szczególnym, załączając do akt sprawy oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Przedłożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł, ale w przypadku, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dzieci), zstępnemu (dziadkowie, wnuki) lub rodzeństwu nie trzeba uiszczać takiej opłaty.

Zalety i wady
Prowadzenie własnej działalności gospodarczej pozwala na swobodne podejmowanie decyzji biznesowych, zapewnia dużą niezależność oraz umożliwia elastyczne dostosowanie godzin pracy do życia osobistego. Działalność gospodarcza w takiej formie nie generuje wysokich kosztów podczas jej zakładania bądź prowadzenia. Własna firma może przynosić wysokie dochody. Pamiętać należy jednak także o tym, że przedsiębiorca będący osobą fizyczną ponosi osobistą i niegraniczoną odpowiedzialność za zobowiązania finansowe przedsiębiorstwa (czyli odpowiada całym swoim majątkiem), a także odpowiedzialność cywilną za działania swoje i swoich pracowników. Nie sposób także pominąć tego, że to na przedsiębiorcy ciąży obowiązek prowadzenia wymaganej dokumentacji oraz rachunkowości, zaś za ewentualne błędy w tym zakresie odpowiedzialność także ponosił będzie przedsiębiorca.


Zmiana formy

W toku działalności gospodarczej może okazać się, że wymaga ona zmiany formy organizacyjno-prawnej. Decydując się na prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej, należy mieć na uwadze, że działalność gospodarczą osoby fizycznej można przekształcić, ale tylko w spółkę kapitałową.

Ciekawostka: Rejestrując indywidualną działalność gospodarczą można zaznaczyć opcję zawieszenia działalności. Informacja ta jest automatycznie przekazywana do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Osoba, która została wpisana w CEIDG, ale faktycznie nie rozpoczęła wykonywania działalności, nie podlega ubezpieczeniom społecznym.
.


FORMULARZ KONTAKTOWY

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!