+48 717 925 195 lub 196
kancelaria@kuznicki-pasieka.pl

Blog

Jak założyć firmę – aspekt prawny

Jak założyć firmę – aspekt prawny

 • 15 lipca 2019
 • Aleksandra Pejczar – radca prawny
 • Kategoria wpisu: Poradnik

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców działalność gospodarczą można podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo po dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. W ramach niniejszego artykułu zostaną przedstawione podstawowe wymogi w zakresie założenia jednoosobowej działalności gospodarczej, wymagającej zasadniczo zarejestrowania w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Jedno okienko

Aktualnie obowiązujące przepisy prawa umożliwiają założenie firmy przy tzw. „jednym okienku”. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy integralną część wniosku o wpis do CEIDG stanowi bowiem żądanie: wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON); zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników; zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Wpis do CEIDG jest dokonywany bezpłatnie. Osoba zamierzająca zarejestrować działalność gospodarczą zobowiązana jest do złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej we właściwym Urzędzie Gminy bądź drogą elektroniczną.

Wymagane dane

Zgodnie z art. 5 w/w ustawy wpisowi do CEIDG podlegają w szczególności następujące dane:

 1. imię i nazwisko przedsiębiorcy;
 2. numer PESEL, o ile taki posiada;
 3. data urodzenia, o ile nie posiada numeru PESEL;
 4. dodatkowe określenia, które przedsiębiorca włącza do firmy, o ile przedsiębiorca takich używa;
 5. numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada;
 6. numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy, o ile taki posiada, oraz informacje o jego unieważnieniu lub uchyleniu;
 7. informacja o obywatelstwie przedsiębiorcy;
 8. adres do doręczeń
 9. adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – jeżeli przedsiębiorca takie miejsce posiada;
 10. inne niż wymienione powyżej dane kontaktowe przedsiębiorcy, w szczególności:
 • adres poczty elektronicznej,
 • adres strony internetowej,
 • numer telefonu;

o ile dane te zostały zgłoszone przez przedsiębiorcę we wniosku o wpis do CEIDG;

 1. przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie podklasy, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności;
 2. data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej.

Nie zawsze trzeba rejestrować działalność

Należy mieć na uwadze, że art. 5 ustawy Prawo przedsiębiorców określa, kiedy złożenie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie jest obowiązkowe (tj. kiedy działalność nie musi zostać zarejestrowana). Zgodnie z powołanym przepisem nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Osoba wykonująca działalność, o której mowa powyżej, może jednak złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Działalność ta staje się działalnością gospodarczą z dniem określonym we wniosku.

Należy również pamiętać, że jeżeli przychód należny z opisanej powyżej działalności przekroczył w danym miesiącu w/w wysokość, działalność ta staje się działalnością gospodarczą, począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie tej wysokości. W takim wypadku osoba wykonująca działalność gospodarczą ma obowiązek złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie tej wysokości.

Tags: , , , , , ,

FORMULARZ KONTAKTOWY

Kancelaria Radców Prawnych Maciej Kuźnicki, Sławomir Pasieka Sp. j.