+48 717 925 195 lub 196
kancelaria@kuznicki-pasieka.pl

Blog

Obowiązek raportowania schematów podatkowych

Obowiązek raportowania schematów podatkowych

  • 8 kwietnia 2019
  • Adam Zeler - aplikant radcowski
  • Kategoria wpisu: Okiem eksperta

Mocą ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, do polskiego systemu prawnego implementowana została Dyrektywa Rady (UE) 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r., zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE. Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Zgodnie z wprowadzanymi przez nią zmianami, na niektóre podmioty został nałożony obowiązek przekazywania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, zwanych również MDR (Mandatory Disclosure Rules).

Zaznaczyć w tym miejscu należy, iż polski ustawodawca dyrektywę implementował jako pierwszy z krajów europejskich. Wskazać również należy, iż polska ustawa nie stanowi jedynie kalki przepisów dyrektywy, gdyż przyjęte w naszym kraju rozwiązania stanowią regulację znaczenie bardziej rozbudowaną. Jako przykład należy wskazać, iż w odróżnieniu od uregulowań europejskich, oprócz transgranicznych schematów podatkowych, w Polsce raportowaniu podlegają również te krajowe, także dotyczące podatku od usług i towarów. Równie istotne jest to, iż polski ustawodawca rozbudował znacząco katalog cech rozpoznawczych schematu podatkowego (są one podzielone na 3 kategorie, zwane w ustawie cechami ogólnymi, szczególnymi oraz innymi szczególnymi). Dyrektywa zawiera ich łącznie 15, polska, znowelizowana Ordynacja podatkowa zawiera ich z kolei aż 24.

Schemat podatkowy to, zgodnie z literą ustawy, uzgodnienie spełniające kryterium głównej korzyści, dodatkowo charakteryzujące się jedną cechą ogólną i jednocześnie jedną cechą szczególną lub inną szczególną. Wyjaśnić należy, iż przez uzgodnienie należy rozumieć czynności (za równo prawne, jak i faktyczne, związane z wyborem formy opodatkowania), również będące dopiero na etapie planowania, których co najmniej jedna ze stron jest podatnikiem lub takie, które mogą mieć wpływ na powstanie lub niepowstanie obowiązku podatkowego. Kryterium korzyści głównej uważa się za spełnione, jeżeli na podstawie istniejących okoliczności oraz faktów należy przyjąć, że podmiot działający rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej mógłby zasadnie wybrać inny sposób postępowania, z którym nie wiązałoby się uzyskanie korzyści podatkowej rozsądnie oczekiwanej lub wynikającej z wykonania uzgodnienia, a korzyść podatkowa jest główną lub jedną z głównych korzyści, którą podmiot spodziewa się osiągnąć w związku z wykonaniem uzgodnienia. Najczęściej występującą formą schematu podatkowego jest rozwiązanie podatkowe prowadzące do wystąpienia korzyści podatkowej. Zaznaczyć należy jednak, iż schematu podatkowego nie należy utożsamiać z korzyścią podatkową, gdyż obowiązek raportowania może dotyczyć również sytuacji, gdy korzyść taka nie wystąpi.

Podmiotami zobowiązanymi do raportowania schematów podatkowych są promotorzy, korzystający oraz wspomagający. Przez promotorów rozumieć należy podmioty opracowujące, oferujące lub wdrażające uzgodnienie lub zarządzają wdrażaniem uzgodnienia (będą to m. in. doradcy podatkowi, radcy prawni oraz adwokaci). Korzystającymi są podmioty, u których wdrażane jest uzgodnienie, bądź które przygotowują się do jego wdrożenia. Wspomagającymi są z kolei podmioty, które podjęły się udzielenia pomocy w opracowaniu, wprowadzenia do obrotu, organizowania, udostępniania do wdrożenia lub nadzorowania wdrożenia uzgodnienia. Wspomagającymi są w szczególności biegli rewidenci, notariusze, osoby świadczące usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, księgowi, dyrektorzy finansowi oraz banki i inne instytucje finansowe, a także ich pracownicy.

Co do zasady, obowiązek przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schemacie podatkowym, należy do promotora. Przekazania powinien on dokonać w terminie 30 dni od dnia następnego po udostępnieniu schematu podatkowego, od następnego dnia po przygotowaniu do wdrożenia schematu podatkowego lub od dnia dokonania pierwszej czynności związanej z wdrażaniem schematu podatkowego – w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Zgłoszonemu schematowi zostanie wtedy nadany, postanowieniem Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, NSP, czyli numer schematu podatkowego. Promotor powinien poinformować korzystającego o NSP schematu podatkowego, załączając potwierdzenie nadania NSP, niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Specyficznie kreuje się sytuacja, w przypadku, gdy przekazanie przez promotora informacji o schemacie podatkowym naruszałoby obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, zaś promotor nie został zwolniony przez korzystającego z obowiązku jej zachowania. W takim przypadku promotor obowiązany jest poinformować korzystającego, z zachowaniem 30 – dniowego terminu, o obowiązku przekazania schematu podatkowego. Ponadto powinien on przekazać korzystającemu dane potrzebne do zgłoszenia informacji o schemacie podatkowym. W opisanej powyżej sytuacji powstaje, po stronie korzystającego, obowiązek poinformowania Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o schemacie podatkowym. Korzystający jest zobowiązany do złożenia informacji o schemacie podatkowym również w przypadku, gdy promotor nie poinformuje go o NSP schematu podatkowego, bądź też nie dochowa obowiązku poinformowania Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Wskazać należy, iż promotor lub korzystający zlecający wspomagającemu wykonanie czynności pozostających w zakresie jego działania w odniesieniu do schematu podatkowego informują go na piśmie o NSP tego schematu, załączając potwierdzenie nadania NSP, najpóźniej w dniu poprzedzającym wykonanie tych czynności. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku, a także gdy wspomagając powziął wątpliwość, że uzgodnienie może stanowić schemat podatkowy, wspomagający obowiązany jest niezwłocznie wystąpić do zlecających o przekazanie mu pisemnego oświadczenia, że uzgodnienie nie stanowi schematu podatkowego. O powyższej sytuacji wspomagający powinien również zawiadomić Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Ponadto, wspomagający obowiązany jest przekazać informację o schemacie podatkowym, jeśli nie został on poinformowany o NSP.

Przestrzec w tym miejscu należy, iż niestosowanie się do przepisów o przekazywaniu informacji o schematach podatkowych może prowadzić do nałożenia na podmioty zobowiązane dotkliwych kar finansowych. Zaznaczyć również trzeba, iż raportowanie schematów podatkowych dotyczy także niektórych uzgodnień sprzed 1 stycznia 2019 r. Chodzi tu o transgraniczne schematy podatkowe, w odniesieniu do których pierwsze działanie związane z ich realizacją zostało wykonane po dniu 25 czerwcu 2018 r., a także krajowe schematy podatkowe, w odniesieniu do których pierwsze działanie związane z ich realizacją zostało wykonane po 1 listopada 2018 r.

Tags: , ,

FORMULARZ KONTAKTOWY

Kancelaria Radców Prawnych Maciej Kuźnicki, Sławomir Pasieka Sp. j.