+48 717 925 195 lub 196
kancelaria@kuznicki-pasieka.pl

Blog

Pełna jawność życia publicznego już wkrótce?

Pełna jawność życia publicznego już wkrótce?

  • 5 marca 2018
  • Malwina Dubas - radca prawny
  • Kategoria wpisu: Okiem eksperta

Z dniem 1 marca 2018 roku ma wejść w życie ustawa o jawności życia, która zastąpi dotychczas obowiązujące trzy ustawy, tj. ustawę o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, ustawę o dostępie do informacji publicznej oraz ustawę o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. Jej celem ma być wzmocnienie transparentności państwa oraz kontroli społecznej nad osobami pełniącymi funkcję publiczną. Czy jednak na pewno zapisy ustawy będą realizować cele, które przyświecają ustawodawcy? W poniższym artykule przedstawimy główne założenia projektowanej ustawy.

Powszechna lustracja majątkowa?

Projekt  ustawy  rozszerza w porównaniu z obecnie obowiązującymi przepisami krąg osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych, który ma objąć takie grupy osób, jak np. urzędnik służby cywilnej niepełniący stanowiska kierowniczego, urzędnik samorządowy, strażak i pracownik Państwowej Straży Pożarnej, strażnik gminny/miejski, egzaminator  na  prawo  jazdy, komornik sądowy i asesor komorniczy. Generalnie projekt wymienia 151 funkcji, na których wymagane jest złożenie oświadczenia majątkowego. Z tego zdecydowana większość oświadczeń majątkowych ma być jawna.

Poszerzenie uprawnień Szefa CBA

Do obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego mogą być zobowiązane także osoby niewymienione w ustawie. Szef CBA może bowiem w każdym czasie wezwać do złożenia oświadczenia majątkowego m.in. każdą osobę pełniącą funkcję publiczną, nieobjętą obowiązkiem złożenia oświadczenia majątkowego określonym w ustawie. Przy czym ustawa nie wskazuje jakichkolwiek  kryteriów  i  podstaw  do  żądania  przez  Szefa  CBA  złożenia  oświadczenia i nie wskazuje też konkretnych przesłanek umożliwiających Szefowi CBA wykorzystanie  tego  uprawnienia. Oznacza to, że Szef CBA będzie mógł w dowolnej chwili, bez związku z jakimkolwiek postępowaniem, wezwać pracownika dowolnego urzędu do złożenia oświadczenia.

Będą jawne rejestry umów cywilnoprawnych?

Ustawa wprowadza obowiązek prowadzenia jawnego, ogłaszanego w BIP lub na stronach internetowych rejestru umów cywilnoprawnych. Obowiązek ten będzie spoczywał na jednostkach sektora finansów publicznych, przedsiębiorstwach państwowych, instytutach badawczych oraz spółkach zobowiązanych, tzn. takich, w których udział Skarbu Państwa lub samorządu wynosi ponad 10 procent. Przez rejestr umów należy rozumieć rejestr dotyczący umów cywilnoprawnych zawartych w formie pisemnej oraz umów cywilnoprawnych, których skutkiem jest wydatkowanie środków pieniężnych przez te podmioty w kwocie co najmniej 2000 zł.

Przeciwdziałanie praktykom korupcyjnym

Projekt przewiduje nałożenie obowiązku przygotowania i stosowania wewnętrznych procedur antykorupcyjnych w jednostkach sektora publicznego oraz w co najmniej średnich przedsiębiorstwach. Firmy będą miały obowiązek wdrożyć wewnętrzne procedury antykorupcyjne, w szczególności: kodeks etyki, klauzule antykorupcyjne, procedury i wytyczne dotyczące otrzymywanych prezentów, szkolenia z zakresu odpowiedzialności za przestępstwa antykorupcyjne, wewnętrzne kanały informowania o propozycjach korupcyjnych, niedopuszczenie do tworzenia funduszy korupcyjnych, niepodejmowanie decyzji w oparciu o działania korupcyjne. W przypadku nieskuteczności bądź „pozorności” wewnętrznych procedur antykorupcyjnych firmom grozi kara finansowa do 10 mln złotych lub wykluczenie z przetargów publicznych na 5 lat.

Status sygnalisty – czyli?

Projekt reguluje też status sygnalisty, tj. osoby zgłaszającej wiarygodne informacje o podejrzeniu popełnienia przestępstwa korupcyjnego dotyczące urzędu lub przedsiębiorstwa, w którym lub dla którego świadczy pracę. Status sygnalisty będzie przyznawał prokurator. Sygnalista uzyska od państwa ochronę i pomoc prawną w postaci zwrotu kosztów poniesionych na ochronę prawną, ochronę umowy o pracę – bez zgody prokuratora sygnaliście nie może być wypowiedziana umowa o pracę lub nie mogą być zmienione jej warunki. Taki status będzie mógł też otrzymać przedsiębiorca związany umową z firmą, której dotyczą wiarygodne informacje o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Dokonując oceny zapisów projektowanej ustawy należy zauważyć, że rozszerzenie listy osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych stanowi daleko idącą ingerencję w przysługujące każdemu konstytucyjne prawo do prywatności. Bez wątpienia leżąca u podstaw proponowanych rozwiązań jawność życia publicznego i przeciwdziałanie korupcji to ważne wartości. Niemniej jednak każde ograniczenia praw przysługujących jednostce musi być konieczne i proporcjonalne, a także wyważać dwie wartości: z jednej strony jawność życia publicznego i ochronę przed korupcją, a z drugiej – prawo jednostki do prywatności. Obserwując cały proces legislacyjny towarzyszący projektowanej ustawie, trudno doszukać się śladów przeprowadzenia takiej analizy przez ustawodawcę.

 


FORMULARZ KONTAKTOWY

Kancelaria Radców Prawnych Maciej Kuźnicki, Sławomir Pasieka Sp. j.