+48 717 925 195 lub 196
kancelaria@kuznicki-pasieka.pl

Blog

Pracownicze plany kapitałowe i potrącenia należności z wynagrodzenia pracownika

Pracownicze plany kapitałowe i potrącenia należności z wynagrodzenia pracownika

  • 30 listopada 2018
  • Sandra Sordon - aplikant radcowski
  • Kategoria wpisu: Okiem eksperta

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych w wchodzi w życie już 1 stycznia 2019 r. Pracodawco, czy wiesz jakie składniki musisz odliczyć ustalając wynagrodzenie pracownika, w tym także do potrąceń? Wierzycielu, zorientuj się, czy Twój dłużnik jest uczestnikiem pracowniczego planu kapitałowego!

Kodeks Pracy wylicza enumeratywnie rodzaje należności mogących ulec potrąceniu z wynagrodzenia pracownika. Artykuł 87 Kodeksu Pracy wskazuje, że z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych- podlegają potrąceniu tylko następujące należności:

  1. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych;
  2. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
  3. zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi;
  4. kary pieniężne przewidziane w art. 108 KP.

Jest to katalog zamknięty. Aktualnie dla pracodawcy przepis ten oznacza, iż odlicza on składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wejście w życie ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych zmieni brzmienie artykułu 87 KP. Oznacza to zmianę sposobu dokonywania odliczeń przez pracodawcę z wynagrodzenia pracownika na różnego rodzaju wierzytelności. I tak, oprócz odliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, pracodawca będzie musiał odliczyć wpłaty dokonywane do pracowniczego planu kapitałowego, w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania.

W nowym stanie prawnym, dopiero od tak ustalonej kwoty pracodawca będzie mógł potrącać i przekazywać kwoty, w tym także komornikowi.

Zmianie ulegnie również art. 87 indx. 1 KP dotyczący kwoty wolnej od potrąceń. W myśl zmienionego art. 87 indx. 1 KP wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne.

Zmiany w prawie pracy w związku z wejściem w życie prawniczych planów kapitałowych mają znaczenie także dla wierzycieli. Podstawa do potrąceń będzie inna dla pracownika, który uczestniczy w planie od podstawy pracownika, który nie wszedł do planu. Jeśli pracownik nie zrezygnuje z planu kapitałowego, wówczas podstawa do potrącenia zostanie pomniejszona o 2 punkty procentowe, czyli kwotę wpłacaną z wynagrodzenia pracownika (por. art. 27 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych). Od działań dłużnika zależeć będzie, jakie kwoty będą przeznaczane jako możliwe do potrącenia. Jeśli więc zadłużony pracownik pozostanie w planie kapitałowym, wówczas wpłata ta spowoduje zmniejszenie podstawy do potrącenia, czy to przez pracodawcę (np. na zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi) czy też przez komornika (np. na sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych).

Uczestnikami nowego systemu będą wszystkie zatrudnione osoby w wieku 18-55 lat, które automatycznie zostaną zapisane do PPK. Pracownicy w wieku od 55 do 70 lat mogą zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem o zawarcie w ich imieniu umowy o prowadzenie PPK. Pracownik będzie mógł jednak zrezygnować z przekazywania wpłat do PPK, na podstawie pisemnej deklaracji.

Tags: , , ,

FORMULARZ KONTAKTOWY

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!