+48 717 925 195 lub 196
kancelaria@kuznicki-pasieka.pl

Nieruchomości / prawo budowlane

Zakres usług:

 • pomoc prawna przy nabyciu lub sprzedaży nieruchomości (sprawdzanie i analiza ksiąg wieczystych i rejestrów gruntów, opracowywanie umów sprzedaży, w tym umów deweloperskich) oraz przy sporządzaniu, opiniowaniu i negocjowaniu innych umów w zakresie obrotu nieruchomościami (np. umów najmu)
 • reprezentacja przed organami administracyjnymi w sprawach o wywłaszczenie, dotyczących scalenia i podziału nieruchomości, a także w postępowaniach dotyczących opłat adiacenckich z tytułu udziału w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej
 • wsparcie przy realizacji uprawnień z tytułu ochrony prawa własności nieruchomości, w tym roszczeń o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń, dochodzenie odszkodowań, sprawy o opróżnienie nieruchomości (eksmisja)
 • uzyskiwanie wymaganych pozwoleń i decyzji administracyjnych dla danej nieruchomości (pozwolenie na użytkowanie, pozwolenie na budowę, ustalenia warunków zabudowy)
 • pomoc prawna w procesach inwestycyjnych (opracowanie modeli prawno-podatkowych)
 • pomoc prawna w sprawach o zasiedzenie, ustanowienie służebności gruntowych i służebności przesyłu, zniesienie współwłasności
 • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów o roboty budowlane
 • regulowanie stanu prawnego nieruchomości
 • audyt prawny nieruchomości
 • reprezentacja w postępowaniu wieczysto-księgowym
 • wsparcie prawne na wszystkich etapach procesu budowlanego
 • pomoc prawna w zakresie zagadnień planowania i zagospodarowania przestrzennego
 • opracowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów o roboty budowlane (również umów zawieranych w oparciu o FIDIC), umów o prace projektowe, prace geologiczne, geodezyjno-kartograficzne oraz nadzór inwestorski
 • pomoc prawna w uzyskiwaniu wymaganych pozwoleń, koncesji i innych decyzji administracyjnych dla danej nieruchomości (pozwolenie na użytkowanie, pozwolenie na budowę, decyzja o warunkach zabudowy)
 • dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów budowlanych, w tym sprawy o zapłatę wynagrodzenia oraz kary umownej
 • reprezentacja w sporach związanych z robotami budowlanymi

.


FORMULARZ KONTAKTOWY

Kancelaria Radców Prawnych Maciej Kuźnicki, Sławomir Pasieka Sp. j.