+48 717 925 195 lub 196
kancelaria@kuznicki-pasieka.pl

Blog

Sprzedaż mieszkania otrzymanego w spadku – zmiany w przepisach

Sprzedaż mieszkania otrzymanego w spadku – zmiany w przepisach

  • 21 lutego 2019
  • Ewa Kozak - adwokat
  • Kategoria wpisu: Aktualności

Od 1 stycznia 2019 r. zmieniły się zasady regulujące opodatkowanie zbycia odziedziczonych nieruchomości. To ważna informacja dla spadkobierców, którzy chcą sprzedać nieruchomość przed upływem pięciu lat od momentu jej nabycia.

Przed zmianami, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2018.1509 t.j.) – „ustawa o PIT”, do źródeł przychodów zaliczano m.in. odpłatne zbycie nieruchomości lub części udziału w nieruchomości, dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie. Oznaczało to zatem, że spadkobiercy, którzy chcieli aby podatek dochodowy nie wystąpił, musieli czekać ze sprzedażą nieruchomości aż pięć lat od momentu jej nabycia w drodze spadkobrania. Zarówno organy podatkowe, jak i sądy administracyjne stały na stanowisku, że okres pięcioletni liczyć należy od momentu dziedziczenia. Jeżeli nieruchomość została zbyta przed jego upływem, zbywca musiał zapłacić 19% podatek dochodowy.

Od początku tego roku zasady te uległy zmianie na korzyść spadkobierców. Na mocy nowelizacji ustawy o PIT, w art. 10 dodany został ust. 5, zgodnie z którym pięcioletni okres liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie odziedziczonej nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę.

Co z nieruchomościami odziedziczonymi przed 1 stycznia 2019 r.?

Osoby, które nabyły własność nieruchomości w drodze dziedziczenia przed wejściem w życie omawianych zmian, także mogą na nich skorzystać, o ile nie dokonały jeszcze zbycia nieruchomości. Jak stanowi art. 16 ustawy zmieniającej, nowe przepisy mają zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. Innymi słowy, przepis art. 10 ust. 5 ustawy o PIT będzie miał zastosowanie do przychodów uzyskanych po dniu 31 grudnia 2018 r. Dla powstania obowiązku podatkowego znaczenia nie będzie miał zatem moment otwarcia spadku i dziedziczenia, ale zbycia nieruchomości. Dopiero wtedy bowiem po stronie spadkobiercy powstanie dochód (przychód), stanowiący podstawę opodatkowania.

Zwrócić należy także uwagę, że w poprzednim stanie prawnym obowiązek zapłaty podatku dochodowego nie występował, w przypadku przeznaczenia dochodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości na własne cele mieszkaniowego w ciągu dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym sprzedano nieruchomość. Po nowelizacji okres, w którym uzyskane ze sprzedaży środki finansowe należy przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe został wydłużony do trzech lat.

Dalsze zmiany

Nowelizacja zmienia także zasady dotyczące nabycia nieruchomości w drodze działu spadku. W aktualnym stanie prawnym nabycie nieruchomości w drodze działu spadku nie oznacza „nabycia” nieruchomości stanowiącego źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o PIT. Dodatkowo, zmiany objęły także małżonków spadkodawców. Otóż, zgodnie z dodanym do art. 10 ust. 6, chcąc uniknąć naliczenia podatku dochodowego, osoby te będą mogły zbyć nieruchomość nabytą w drodze dziedziczenia po upływie pięciu lat od daty wejścia tej nieruchomości do majątku wspólnego. Okres ten został zatem zrównany dla wszystkich podatników.

Tags: , , , , ,

FORMULARZ KONTAKTOWY

Kancelaria Radców Prawnych Maciej Kuźnicki, Sławomir Pasieka Sp. j.