Kancelaria
Kuźnicki&Pasieka

Oferta

Oferta Kancelarii skierowana jest zarówno do podmiotów gospodarczych, instytucji publicznych, jak również do Klientów indywidualnych. Świadczymy usługi w siedzibie kancelarii, ale jesteśmy również otwarci na kontakt w ustalonym miejscu – w ramach stałej obsługi prawnej lub zleceń indywidualnych. Umożliwiamy również kontakt za pośrednictwem zdalnych komunikatorów internetowych.

Specjalizacje

Prawo wodne / ochrony środowiska

Zakres usług:

 • pomoc prawna dotycząca zbiorowego zaopatrywania w wodę i odprowadzania ścieków
 • sporządzanie, negocjowanie, opiniowanie umów dotyczących projektowania, wykonywania oraz utrzymywania urządzeń wodnych
 • reprezentacja w postępowaniach o wydanie pozwoleń wodnoprawnych
 • analiza dotycząca prawa własności wód
 • dochodzenie odszkodowań za szkody w wodach
 • reprezentacja w postępowaniach przed Generalnym i Regionalnymi Dyrektorami Ochrony Środowiska, Organami Inspekcji Ochrony Środowiska oraz przed innymi organami administracji publicznej
 • doradztwo przy prowadzeniu inwestycji z zakresu ochrony środowiska na etapach postępowania lokalizacyjnego oraz procesu budowlanego
 • sporządzanie audytów w zakresie przepisów o ochronie środowiska
 • reprezentacja w postępowaniach dotyczących przeniesienia własności urządzeń, przyłączy i sieci wodno-kanalizacyjnych
 • reprezentacja w postępowaniach o ustanowienie lub zasiedzenie służebności przesyłu

Prawo budowlane / nieruchomości / inwestycje

Zakres usług:

 • pomoc prawna w obrocie nieruchomościami (sprawdzanie i analiza dokumentacji dotyczącej nieruchomości, ksiąg wieczystych i rejestrów gruntów, opracowywanie umów sprzedaży, w tym umów deweloperskich)
 • reprezentacja przed organami administracyjnymi w sprawach o wywłaszczenie, dotyczących scalenia i podziału nieruchomości, a także w postępowaniach dotyczących opłat adiacenckich i planistycznych
 • uzyskiwanie dla nieruchomości wymaganych pozwoleń i innych aktów administracyjnych (pozwolenia na budowę pozwolenia na użytkowanie, ustalenia warunków zabudowy)
 • pomoc prawna w procesach inwestycyjnych (opracowanie modeli prawno-podatkowych)
 • reprezentacja w sprawach o zasiedzenie, ustanowienie służebności gruntowych i służebności przesyłu, zniesienie współwłasności nieruchomości
 • opracowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów o roboty budowlane, umów o prace projektowe, prace geologiczne, geodezyjno-kartograficzne oraz nadzór inwestorski
 • reprezentacja w postępowaniach wieczysto-księgowych
 • reprezentacja w dochodzeniu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów związanych z inwestycjami budowlanymi
 • reprezentacja w sporach związanych z robotami budowlanymi

Prawo spółek / prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Zakres usług:

 • zakładanie i rejestracja spółek oraz dokonywanie zmian w treści umów spółek
 • przekształcenia i fuzje spółek
 • reprezentacja w postępowaniach przed Krajowym Rejestrem Sądowym
 • obsługa korporacyjna spółek (tworzenie uchwał, organów spółek i innych aktów wewnętrznych, prowadzenie lub asystowanie w posiedzeniach lub zgromadzeniach organów)
 • doradztwo i prowadzenie negocjacji w zakresie restrukturyzacji zadłużenia
 • sporządzanie wniosków o restrukturyzację lub ogłoszenie upadłości, dokonywanie zgłoszeń wierzytelności oraz wniosków o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej
 • reprezentacja upadłego lub wierzycieli w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w tym w sprawach związanych z wyłączeniem z masy upadłości składników majątku osoby trzeciej

Zamówienia publiczne

Zakres usług:

 • opracowywanie i przygotowywanie procedur i dokumentów dla zamawiających
  i wykonawców dotyczących postępowań prowadzonych w ramach zamówień publicznych
 • wsparcie zamawiających w zakresie wyboru trybu zamówień i przeprowadzenia postępowań związanych z ich realizacją
 • wsparcie przy redagowaniu przez wykonawców ofert i innych dokumentów w tym dotyczących umów opartych o FIDIC
 • reprezentacja zamawiających i wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych oraz w postępowaniach odwoławczych przed sądami powszechnymi
 • pomoc prawna przy negocjacjach związanych ze zmianami umowy i dochodzeniu roszczeń wynikających z umów zawartych na podstawie prawa zamówień publicznych

Prawo autorskie /
własność przemysłowa

Zakres usług:

 • opracowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów dotyczących: ochrony autorskich praw osobistych, niemajątkowych praw autorskich, licencji na korzystanie z utworów, niemajątkowych praw wynikających z opatentowania wynalazków lub rejestracji wzorów użytkowych i zdobniczych, znaków towarowych, ochrony praw twórcy projektu wynalazczego, ochrony innych praw niemajątkowych oraz związanych z przenoszeniem autorskich praw majątkowych
 • opracowywanie i przygotowywanie regulaminów korzystania z dóbr niematerialnych (w tym regulaminów dla stron i sklepów internetowych), jak również zasad korzystania ze znaków towarowych
 • wsparcie prawne w zakresie ochrony know-how
 • reprezentacja w dochodzeniu roszczeń związanych z naruszeniem własności intelektualnej
 • reprezentacja w postępowaniach mediacyjnych, przed organami administracji publicznej oraz przed sądami powszechnymi w sprawach dotyczących ochrony własności intelektualnej (praw autorskich, własności przemysłowej)

Prawo rodzinne / spadki

Zakres usług:

 • doradztwo i reprezentacja w sprawach małżeńskich (rozwody, separacja, wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania drugiego małżonka, majątkowe umowy małżeńskie, podział majątku dorobkowego)
 • doradztwo i reprezentacja w sprawach z zakresu prawa opiekuńczego (alimenty, ustalenie/zaprzeczenie macierzyństwa i ojcostwa, ustalanie kontaktów z dziećmi, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej, piecza zastępcza, kuratela)
 • doradztwo i reprezentacja w sprawach o przysposobienie i ubezwłasnowolnienie
 • doradztwo i reprezentacja w sprawach spadkowych (stwierdzenie nabycia spadku/poświadczenie dziedziczenia, odrzucenie spadku, roszczeń zachowkowych, dział spadku, odpowiedzialność za długi spadkowe, wstąpienie w stosunek najmu)

Zapytaj, jak możemy Cię wesprzeć

+48 71 79 25 195 lub 196